Co je exekuce a jak probíhá?

Co je exekuce a jak probíhá?

Jsou věci, které nechce v životě zažít nikdo a exekuce mezi ně bezpochyby patří. I tak ale počet vykonaných exekucí stále roste. Víte o ní i vy vše, co je potřeba? Co to vlastně „exekuce“ je a jaký má průběh?

Co se rozumí pojmem exekuce?

Exekuce znamená nucený výkon exekučního titulu. Tedy vymožení peněžitého obnosu směrem od dlužníka k věřiteli. Dlužník je v této situaci označen jako povinný a věřitel jako oprávněný. Exekuce je prováděna na základně vzniklého dluhu. Je možné ho vymáhat až poté, co je jeho existence prozkoumána soudem. Tento soud také stanovuje, kdy má být dluh dlužníkem uhrazen. Pokud dlužník na rozhodnutí soudu nereaguje, může se věřitel na soud opět obrátit a požádat o nařízení exekuce.

Pokud je to oprávněné, soud mu vyhoví.

Dlužník nehradí pouze samotný dluh, ale také náklady exekučního řízení spolu s odměnami exekutorů a dalšími poplatky. Odměna exekutorů je právě téma, o kterém se vedou spory. Mnohým přijdou zcela nepřiměřené, stejně jako celkový nárůst dluhu ve srovnání s primárním dluhem.

Co je to ten exekuční titul?

Exekučním titulem se rozumí rozhodnutí, na jehož základě je provedena samotná exekuce. Opravňuje tedy osobu exekutora k samotnému výkonu procesu exekuce.

V nejčastějších případech je to rozhodnutí soudu, tedy rozsudek, platební rozkaz, trestní příkaz nebo usnesení – všechno tohle může být exekučním titulem.

Dalšími exekučními tituly může být notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonavatelný rozhodčí nález, schválený smír, rozhodnutí a výkaz nedoplatků (zahrnuje nemocenské pojištění a sociální zabezpečení) a jiná rozhodnutí daná zákonem.

Jaké jsou druhy exekuce?

Exekuce samotná může být provedena různými způsoby. Jsou to:

Srážky ze mzdy: Exekutor má v tomto případě největší jistotu vymožení pohledávky. Tyto srážky nemusí být nutně pouze ze mzdy, mohou se týkat i dalších příjmů dlužníka – třeba podpory v nezaměstnanosti, důchodu, různých stipendií, nemocenských dávek a dalších. Exekutor obvykle strhává třetinu obnosu, který zbyde z příjmu po odečtení nezabavitelné částky. Větší podíl není možné strhnout mimo případy, kdy jde o tzv. přednostní pohledávky. Mezi ně patří výživné, daňové nedoplatky, pojištění zdravotní a nemocenské. V takových případech lez strhnout z příjmu dvě třetiny.

Postižení peněz na bankovním účtu: i k tomu má exekutor oprávnění. Má pravomoc strhnout jakékoli peníze bez ohledu na jejich původ. Má právo přikázat bance, aby dlužníkovi z účtu nevyplácela obnosy až do horizontu vymahatelné pohledávky nebo do odvolání. V takovém případě lez postihnout finance dlužníka do výše, kdy mu na účtu zbyde minimálně dvojnásobek životního minima.

Prodej movitých věcí: O nařízení tohoto druhu exekuce usnesením se dlužník doví až při samotném provádění exekuce. V tom případě je pak povinností dlužníka zajistit provádějícímu exekutorovi přístup na veškerá místa, kde má movité věci. Ty jsou exekutorem označeny a je proveden jejich soupis. Dlužník s nimi pak již nemůže jakkoli nakládat. Pokud nastane ten případ, kdy jsou zabaveny věci z jiného než dlužníkova majetku, má jejich vlastník právo požadovat je nazpět. Musí ale zřetelně prokázat, že se jedná o jeho majetek. Věci zabavené v rámci exekuce jsou následně prodány v dražbě. Exekutor má právo zabavit většinu majetku. I tak jsou ale věci, kterých se ze zákona nemůže dotknout. Do této sféry patří věci nezbytně nutné pro uspokojení hmotných potřeb dlužníka i rodiny, dále předměty sloužící k plnění pracovních povinnosti a také věci, jejichž prodej odporuje morálním pravidlům. Pokud jsou součástí zabavovaného souboru věcí i peníze, musí dlužníkovi zbýt dvojnásobek životního minima. Nezabavují se oděvy, základní výbava domácností, snubní prsteny, zdravotní výbava a zvířata, která jsou člověku společníky (je možné zabavit zvířata hospodářská).

Prodej nemovitosti/í: tento krok je podnikán tam, kde jsou dluhy příliš vysoké. A mělo by k tomu docházet pouze tam, kde se jedná o částku úměrnou k zatížení nemovitosti. Samozřejmě se také ověřuje, že je dlužník skutečně vlastníkem nemovitosti. Povinný zde nemá možnost obrany tím, že by převedl nemovitost na jiného vlastníka. Je povinnen dát na vědomí případná spojená břemena, výměnek, předkupní právo a další. Pak se nemovitost stane předmětem dražby. Jako nejnižší možná cena pro její prodej se stanovuje hranice dvou třetin odhadní ceny nemovitosti.

Pozastavení řidičského průkazu: V případě, že je vymáhán nedoplatek výživného (alimentů) na nezletilé dítě, má exekutor pravomoc postihnout dlužníka také pozastavením řidičského oprávnění. V takovém případě je exekuční příkaz doručen na registr řidičů. Nejdříve je ale potřeba jej doručit samotnému dlužníkovi. Dnem doručení je pak jeho řidičský průkaz zastaven. Motorové vozidlo může pak opět řídit tehdy, když zaplatí dlužný nedoplatek na nezletilé dítě, nebo pokud prokáže, že řidičské oprávnění nutně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb a také těch potřeb, ke kterým mám vyživovací povinnost.

Jak exekuce probíhá?

Průběh exekuce následuje tyto body:

Zahájení exekuce: Proces začíná dnem, kdy je návrh na řízení exekuce doručen exekutorovi. Věřitel podává návrh na základě vykonavatelného exekučního titulu.

Žádost o prověření provedení exekuce: O něj žádá exekutor exekuční soud. Pokud je jeho žádost oprávněná, soud mu vydá usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora. Proti tomuto usnesení se povinný může u soudu odvolat. Soud zde ale přihlíží pouze k námitkám ve formě skutečností rozhodných, tedy že došlo k chybě nebo že byla pohledávka již zaplacena. K ničemu jinému tento soud nepřihlíží. Odvolání také nemá odkladný účinek – proces exekuce se díky němu nezastavuje.

Další možností je pak dohoda o dluhu se samotným oprávněným.

Vykonávání exekuční činnosti postihováním majetku: Následně vydává exekutor exekuční příkat. Dlužník nemá právo převádět majetek na jinou osobu, ani s ním jinak dále nakládat či ho zatěžovat dluhy nebo jinými věcnými břemeny. Pokud to přece jen provede, je tento úkon považován právně za neplatný. Exekuce je provedena různými způsoby a lze použít i více metod najednou, pokud jeden nebo více nevedou k uspokojení věřitele.

Konec exekučního řízení: Samotné řízení může být ukončeno vymožením dluhu, na návrh věřitele nebo z důvodu nemajetnosti dlužníka.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Přečtěte si i další články