Srovnání typů půjček pro podnikatele

Srovnání typů půjček pro podnikatele

Podnikatelské úvěry jsou finančními produkty, které nabízí mnohé bankovní instituce a jsou určeny jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Ve většině případů bývají bezúčelné a využívány jsou především k financování různých podnikatelských záměrů. V dnešní době mohou banky nabídnout podnikatelům širokou škálu takovýchto úvěrů, vybírat lze z mnoha typů. Produkty se od sebe vzájemně liší např. způsobem ručení, délkou splatnosti, účelem za kterým jsou poskytovány, výši úrokových sazeb či dalších podmínek.

Konkrétní požadavky na klienty, kteří chtějí podnikatelský úvěr získat, se u jednotlivých bank liší a různí se i podle daného typu produktu. Obecné podmínky bývají podobné. Je to především trvalý pobyt na území ČR, stejně tak se na tomto území musí nacházet i sídlo firmy. Dále je potřeba, aby firma ve svém oboru podnikání měla ukončena alespoň dvě daňová období. Samozřejmě výsledek hospodaření musí být kladný a firma nesmí být v konkursu, likvidaci ani vyrovnání. Banka rovněž požaduje prokázat bezdlužnost žadatele jak vůči Finančnímu úřadu, tak Správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Je logické, že se vším výše uvedeným bude souviset také poměrně náročná administrativa. Při žádání o podnikatelský úvěr musí podnikatel dále doložit ještě další dokumenty, které prokážou jeho potencionální nárok na daný produkt. Jedná se např. o doklad, kterým doloží svou právní subjektivitu. Pro vysvětlení, jedná se o kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění žadatele k podnikání, která musí být navíc úředně ověřená. Dále pak je potřeba prokázat kladný hospodářský výsledek a také dokázat bezdlužnost vůči určitým stanoveným institucím. Znamená to tedy předložit daňová přiznání i s přílohami, roční účetní závěrky, dále ekonomické výsledky jak za poslední měsíc, tak i stejný měsíc předchozího roku a výroční zprávu. To ovšem stále není vše, vyžadovány budou po vás rovněž dokumenty s tzv. elementárními informacemi o společnosti, což je doložení informací o předmětu financování a také doložení daného podnikatelského záměru. U většiny žádostí o podnikatelský úvěr budete potřebovat i prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a v neposlední řadě případné návrhy pro zajištění požadovaného úvěru.

Jelikož pro klienty, kteří jsou podnikatelskými subjekty, dnes existuje již velmi široká škála produktů, můžeme si je rozdělit několika způsoby. Jsou to např. rozlišení podle účelovosti úvěru, doby splatnosti či podle příjemce, kterému jsou poskytovány. Jako samostatnou skupinu lze pak vyčlenit úvěry pro právnické, nebo i fyzické osoby, které mají určité specifické výhody a požadavky.

Z účelových produktů můžeme jmenovat úvěr investiční, provozní nebo podnikatelský kontokorent.

Provozní úvěr: slouží k financování pouze krátkodobých provozních nákladů nebo pohledávek a jako dlouhodobější se poskytuje pouze ve výjimečných případech. Tento úvěr je terminovaný, předem má dohodnutý plán jak čerpání, tak i splácení. V mnoha případech je zde požadováno zajištění nemovitostí, nebo alespoň směnkou. Všechny podstatné faktory, jako je výše poskytnuté částky, úroková sazba nebo doba splatnosti jsou vypočítávány individuálně pro každého klienta.

Investiční úvěr: tento produkt je určen především k pořízení investičního majetku a stejně jako jmenovaný provozní úvěr, má i tento předem stanoven postup čerpání a splácení. Maximální poskytnutí částka je stanovena dle schopností klienta splácet a také dle způsobu zajištění. To může probíhat formou zástavy majetku, směnky nebo ručení třetí osoby.

Kontokorentní úvěr: toto je produkt, který bývá poskytován k běžnému podnikatelskému účtu, často i automaticky. Tento úvěr slouží jako určitá finanční rezerva, která je použitelná krátkodobě, ideálně pro případ nečekaných výdajů. Maximální rámec pro kontokorent bývá stanoven podle ročního bratu klienta a zpravidla zde není požadováno žádné zajištění.

Z dalších podnikatelských bankovních produktů si můžeme jmenovat také některé specifické formy, jakou je např. eskontní úvěr. Ten funguje na základě odkupu směnky od klienta příslušnou bankou. Směnečná částka je rovna výši úvěru. Splatnost je stanovena dnem splatnosti směnky. Pozitivní je, že úroková sazba zde bývá poměrně nízká, ovšem nutno je počítat s množstvím administrativy, kterou tento úvěr vyžaduje.

Dodavatelské a odběratelské úvěry: již z názvu můžeme odvodit, že tyto úvěry se uskutečňují mezi dodavateli a odběrateli. V případě, že odběratel nemá v daný moment dostatek finančních prostředků k zaplacení, vystaví dodavateli směnku. V podstatě se tedy jedná o dodavatelský úvěr, který je zajištěn směnkou a dodavatel s ní může dále disponovat. Odběratel je v tom případě plným majitelem předmětu koupě. Tento typ úvěru pak funguje na principu zaplacení zálohy odběratelem, což dodavatele zavazuje k předání hotového zboží nebo výrobku. Pohledávka v okamžiku dodání se sníží o již zaplacenou zálohu nebo odběratelský úvěr.

Lombardní a emisní úvěry: tyto produkty jsou relativně složitou skupinou. Celý princip zde funguje na základě odkupu emise cenných papírů, případně na principu krátkodobých úvěrů, které jsou zmíněnými cennými papíry zajištěny. V těchto případech banky při vyřizování postupují vždy individuálně u každého klienta.

Podnikatelská hypotéka:toto je specifický úvěr, je účelový a je určen k financování nemovitostí, které následně slouží k podnikání. Ve srovnání s ostatními hypotékami je zde velkou výhodou mnohem nižší úroková sazba. Umožňuje to vysoké zajištění daného úvěru. Výše půjčované částky bývá většinou kolem hranice 70% z odhadní hodnoty dané nemovitosti.

Náš finanční trh nabízí neustále nové a nové možnosti. V poslední době se objevily i další produkty, které se snaží vyhovět potřebám klientů. Jedná se např. o express půjčku od GE Money Bank. Tento úvěr je bezúčelný a nevyžaduje žádné zajištění. Tento produkt nabízí zmiňovaná banka nejen svým stávajícím klientům, ale všem podnikatelům. Slibuje vyřízení v podstatě okamžitě včetně převodu finančních prostředků do druhého dne. Poskytované částky začínají na hodnotě 40tis Kč, maximálně si takto lze půjčit 500tis Kč. Co se týče úroků a výše RPSN, ty jsou vypočítávány opět individuálně.

Téměř veškeré bankovní společnosti se dnes snaží věnovat oblasti úvěrů souhrnně, setkat se s jejich nabídkami můžete jako s tzv. nabídkami bank, což v podstatě zahrnuje tři základní služby: spolufinancování nebo refinancování projektu, včetně poradenských služeb a pomoci při vypracování projektu. Rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli najdete především ve výši úrokových sazeb a poplatcích. Ty jsou často určovány pro každého klienta individuálně, podle mnoha parametrů.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Přečtěte si i další články